dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ที่พักผู้แสวงบุญ
ตารางจองห้องพัก ปี 2561-2562icon
  2018-05-14
More...
ระเบียบการ ขออนุญาตจองห้องพักicon
  2011-05-10
More...
ตารางจองห้องพัก2567-2568icon
  2024-05-10
More...

  สร้างพระอุโบสถ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี อนเดีย

 เพื่อเป็นการนำพุทธศาสนาคืนสู่แคว้นโกศล นครสาวัตถี ถวายเป็นพุทธบูชา สร้างพุทธสถาปัตยกรรมไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

    ท่านใดประสงค์ศรัทธาร่วมทำบุญได้ตามประสงค์ศรัทธาเทอญ
    ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ 
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ,ดร.
  โทร : 086 039 5005
   Line id : drkhom
 หรือโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ 
ธนาคาร : ทหารไทยธนชาติ
ชื่อบัญชี : วัดมหาธาตุเพื่อสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร-อินเดีย
เลขบัญชี : 042-2-42917-5
 
หรือ ธนาคาร : ทหารไทยธนชาติ
ชื่อบัญชี : มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์เพื่อสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร-อินเดีย
เลขบัญชี : 078-2-14801-9. ดังนี้
     ขออนุโมทนา สาธุการ 
        

 พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
นมัสการ รำลึกถึงองค์พระศาสดาฯ
มูลคันธกุฏิ สถานที่ประทับแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๙ พรรษากาลฝน
วัดเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

         การสร้างวัดในแดนพุทธภูมิ...
        ไม่ใช่เรื่องง่าย กว่าจะสำเร็จแต่ละแห่งนั้นมีปัญหามากมายหลากหลาย จนแทบไม่น่าเชื่อว่าเกิดเป็นเช่นนั้นจริงหรือ... 
โครงการสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร มหานครสาวัตถี เกิดขึ้น โดยต้นดำริของพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ วีรยุทฺโธ (ในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ พระราชรัตนรังษี) 
ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ผู้บุกเบิก การก่อสร้างวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มาตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ 
ปัจจุบันจากไร่อ้อย ทุ่งร้าง กลายมาเป็นวัดไทยที่สวยงาม ในชมพูทวีป 
ได้มอบหมาย ให้พระครูปลัด ดร.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม ไปดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อการก่อสร้าง วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 
ขยายงานพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย เป็นการกู้แผ่นดินขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาอีกครั้ง 

ด้วย นครสาวัตถีนี้เป็นพุทธสถานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับจำพรรษา นานที่สุดรวมแล้วถึง ๒๕ พรรษา 
และเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งพระสูตรที่สำคัญเรื่องราวต่างๆ  ที่สำคัญในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นอันมาก... 
เช่น เรื่องการแสดงมงคลสูตร, เรื่ององคุลีมาล,จิญจมาณาวิกา, ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี, วิสาขามหาอุบาสิกา เป็นต้น
จักนำความเคลื่อนไหวตั้งแต่แรกเริ่มจนกว่าวัดแห่งนี้
สำเร็จงดงามสมตามความมุ่งมาตรปรารถนาที่ตั้งเจตนาแห่งการสร้างวัดไว้ทุกประการ.
 
    
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 
โฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล
นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

     

กฐินวัดไทยเชตวันมหาวิหาร อินเดีย
       

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถผู้ก่อตั้ง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัดมหาชน บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด มหาชน
ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนําไปถวายพระสงฆ์จําพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ อาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
จึงขอเรียนเชิญพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกันแห่งศรัทธา เทอญฯ

🙏🙏🙏

 

     
งานก่อสร้างกุฏิกรรมฐาน  มูลคันธกุฏีจำลอง   
 งานสร้างกุฏิกรรมฐาน 19 หลัง (คลิก) มูลคันธกุฏีจำลอง  งานก่อสร้างซุ้มประตู (คลิก)
     
ชีวกโกมารภัจจ์ เรือนเพาะชำต้นไม้ สวนป่าต้นไทร
หมอชีวกโกมารภัจจ์  เรือนเพาะชำต้นไม้ สวนป่าต้นไทร 
     
อาคารรองรับผู้แสวงบุญ
คลิก อาคารและห้องพัก 
คลิก ปรับภูมิทัศน์รอบอาคาร
คลิก ภาพภายในอาคาร 2557
คลิก ภาพสร้างถนนหน้าตึก
 อาคารที่พักผู้แสวงบุญ
รองรับผู้แสวงบุญ
อาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
คลิก เข้าชมภาพปัจจุบัน 
ชมภาพน้ำท่วมปี 57
        
   
กุฏิกรรมฐาน งานก่อสร้างซุ้มประตู
 งานก่อสร้างกุฏิกรรมฐาน 19 หลัง (คลิก)
กูฏิที่พักสงฆ์ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
งานก่อสร้างซุ้มประตู
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
 
ร่วมทำบุญ ส่งเสริมงานพระธรรมทูต ได้ที่ 
ธ.ทหารไทย สาขาสุรวงศ์ บัญชีชื่อ 
มูลนิธิวัดไทยฯเพื่อสร้างวัดเชตวันมหาวิหาร-อินเดีย 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-14801-9 
โทร.อินเดีย +919621626090 
หรือ โทร.ไทย 0860395005 
ขอเจริญพร 
      
   
ร่วมทำบุญ  คลิกดูรายละเอียด (ที่นี่)
     
 
   
  ถวายกุฎิกรรมฐาน  
ถวายการต้อนรับคณะวัดมเหยงคณ์  แจกผ้าห่มกันหนาว  คณะพระนวกโพธิ สำนักเลขานายกฯ 
   
  ทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐ 
กฐินสามัคคี ๒๕๖๐ ทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐ ทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี" ประธานโดย นายประสิทธิ์ เตชะกมลสุข (ครอบครัวเตชะคูณพิพัฒน์)
 กรรมการผู้จัดการ หจก.อวนเจริญ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส 
โดยพระครูปริยัติโพธิวิเทศ ( พระมหา คร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาว้ตถี รับเป็นผู้ครองผ้าไตรจีวร 
ในพรรษาอันถ้วนไตรมาสนี้ คณะสงฆ์แช่ซ้อง พร้อม อนุโมทนา สาธุการ ...ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำเดือน ๑๒ 
  ก่อนที่จะรับพรจากคณะสงฆ์ คณะผู้แสวงบุญได้ร่วมใจกัน ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี น้อมรำลึก 
และถวายผลของบุญ อันปฏิบัติดีแล้ว แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
ในพระบรมโกฏิ จากนั้นพระสงฆ์ให้พร ขอความสุข ความเจริญพึงมีแด่ผู้ปฏิบัตดี ปฏิบัติชอบ สืบไป เทอญ...
ดูภาพเพิ่มเติม
 
พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวมาริษา คุวานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า นครสวรรค์ และบริษัทในเครือโค้วยู่ฮะ ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารกฐินทั้งปวง 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ 
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ 
เพื่อน้อมนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐยูพี สาธารณรัฐอินเดีย 
ที่ศาลาหอสวดมนต์พิธีชั่วคราว เพื่อกระทำกาลอันควรแก่กฐินัตถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาต 
ให้ภิกษุซึ่งอยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสแล้ว กระทำกฐินัตถารกิจพิธี ด้วยผ้าที่บังเกิดในจีวรกาล 
และเมื่อได้กรานกฐินแล้ว อานิสงส์คุณ ๕ ประการ จะพึงสำเร็จแก่สงฆ์ทั้งปวงผู้ที่ได้กรานกฐิน กับทั้งจีวรกาล ยืดออกไป ๔ เดือน คือ 
  โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในการอปโลกน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
และพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นั่งองค์ที่ ๒ และเหล่าพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ตามลำดับ 
ซึ่งพร้อมปัจจัยอันเป็นบริวารจำนวนทั้งสิ้น ๑๙,๒๑๗,๓๐๙.- บาท จึงขออนุโมทนาโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ.
  
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. ในวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยเวลาต่อเนื่อง 
ได้ถือเอาฤกษ์วันนี้เป็นวันเปิด "อาคารอนาถบิณฑิกเศรษฐี" เพื่อเป็นอาคารที่พักรับรองอันสัปปายะแด่ผู้ที่มาแสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลก
ที่เดินทางหลั่งไหลมาแสวงบุญยังนครสาวัตถี รัฐยูพี สาธารณรัฐอินเดียแห่งนี้ 
อันมีพุทธสถานในสมัยพุทธกาลมากมายให้มองถึงความเป็นไป ประธานโดย พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) ห้วหน้าพระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล 
พร้อมศิษยานุศิษย์พระธรรมทูต จิตอาสา และเจ้าภาพหลัก พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชน ผู้มีความศรัทธา
ได้มีส่วนร่วมสร้างวัดวาอารามทุกคนทุกท่าน ทั้งชาวไทย- ต่างประเทศ 
จึงขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมเพรียงกันด้วย เทอญฯ 
..............................
อาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี” หลังนี้เกิดจากแรงศรัทธาของคณะผู้แสวงบุญชาวไทย 
นำโดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ผู้เดินทางมาสักการะสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ได้ทราบว่าพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (ดร.พม.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 
ได้รับมอบหมายจาก พระราชรัตนรังษี (ปัจจุบันพระเทพโพธิวิเทศ) หัวหน้าพระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล 
ให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน ๓๘ ไร่ เพื่อสร้างวัดไทยแห่งใหม่ขึ้น ณ เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย 
ในนามพุทธบริษัทชาวไทย เพื่อร่วมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา
ในขณะนั้น 
และเพื่อเป็นการสานต่อปณิธานแห่งศรัทธาความตั้งใจของคุณพ่อ ดร.วิญญู คุวานันท์ ผู้ล่วงลับให้สำเร็จสมความปรารถนา 
คณะลูกหลาน และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย จึงได้ขอพระราชทานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
เพื่อนำไปร่วมซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารรับรองผู้แสวงบุญ “อนาถบิณฑิกเศรษฐี” 
แต่เนื่องจากทางวัดต้องใช้ปัจจัยทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากเพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาจึงปวารนาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานอีกครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นำโดย คณะบุตรหลานของ ดร.วิญญู คุวานันท์ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ผู้ต้องการสร้างอาคารที่พักเพื่อผู้แสวงบุญนี้ให้สำเร็จ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ 
และเป็นการอุทิศส่วนกุศลนี้แด่คุณพ่อวิญญู - คุณแม่มาลิน คุวานันท์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว 
บัดนี้อาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี” ได้สร้างเสร็จสมบรูณ์แล้วทั้งสามารถรองรับพุทธศาสนิกชนได้จำนวน ๑๘,๐๐๐ คนต่อปี 
โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๙ ล้านบาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ขออนุโมทนาบุญโดยยิ่ง.
  
พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้นางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์ (นายกเทศมนตรี ต.ดอนห้วฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี พร้อมคณะ) 
นำผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารทั้งปวงมาถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ อาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี-อินเดีย 
โดยมี ฯพณฯ ธวัธชัย ทวีศรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ สร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร- อินเดีย 
นำเข้ารับพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ พระบรมมหาราชวัง 
มีคุณราตรีรัตน์ ทองรูปสวัสดิ์ บริษัท ทรัพย์พันแสน ท่องเที่ยว จำกัด 
และคุณกฤติยา ฐิติวรารักษ์ บริษัท เอเชียน่า กรุ๊ป (2012) จำกัด อำนวยความสะดวกในการเดินทาง 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางสาวมาริษา คุวานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้า นครสวรรค์ 1981 จำกัด อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันพุทธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12
ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
คุณภาสกร บูรณะวิทย์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย และคณะอัญเชิญผ้ากฐินถวายแต่พระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันพุทธที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12
ณ วัดป่าบุพพาราม รัฐยูพี สาธารณรัฐอินเดีย
 พิธีวางอิฐมงคล
สร้างอาคารรับรองผู้แสวงบุญ 

โค้วยู่ฮุะ มหาเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ ตามปณิธานของ คุณพ่อ ดร.วัญญู คุวานันท์ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี อินเดีย
     
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ 
เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 
ในนามคณะสงฆ์จากประเทศไทย
แสดงความชื่นชมยินดี กับงานเปิดโครงการฯ
ซึ่งคณะทำงานใช้ความพยายามมากว่า ๑๓ ปี
(คลิกอ่านต่อ)
งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้แสวงบุญ
ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน
ได้มีการตกแต่งห้องที่พักบ้างส่วนแล้ว
จึงขอประกาศเพื่ออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน
(คลิกดูภาพ)
วันชาติอินเดีย (Republic day of india)
คณะสงฆ์วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
นำโดยพระครูปริยัติโพธิวิเทศ เจ้าอาวาส
ได้นำกล่าวเปิดงานและมอบของขวัญให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในครสาวัตถี 
(อ่านต่อคลิก)
     
เสวนาเรื่อง:
ชี้ทิศเห็นทาง พระธรรมทูตไทยในอินเดีย 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ประชุมพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล
ร่วมกันหาทิศทางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอินเดีย
มีผู้ร่วมเสวนา คือ
๑. พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ดร.พม.ฉลอง จนฺทสิริ) พูดเรื่อง "ชี้ทิศทางการทำงานในหัวใจคนอินเดีย ความสำเร็จของเรา สู่เป้าหมายโลก"
คลิก ชมประมวลภาพ
ชื้อที่ดินสร้างบุพพาราม 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน
เพื่อสร้างวัดบุพพาราม เมืองสาวัตถี อีก ๖ ไร่เศษ เพื่อเป็นอนุสรณ์นางวิสาขามหาอุบาสิกา
ผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งปวงผู้ถวายทาน
เป็นส่วนขยายจากเดิมที่มีอยู่แล้วประมาณ ๙ ไร่
วัดแห่งนี้จักเน้นความเป็นอรัญญวาสี อันเป็นสัปปายะแก่ผู้ใคร่ความสงบทั้งหลาย และจักเป็นโอกาสเหล่าบรรดาลูกหลานนางวิสาขาทั้งหลายจักได้มาร่วมสร้างวัดแห่งนี้กัน ปีนี้ท่านคมสรณ์ดำเนินการซื้อทั้งที่ด่านโสเนารี กุสินารา และสาวัตถี รวม ๆ แล้วประมาณเกือบยี่สิบไร่ เพื่อกู้แผ่นดินถวายพระพุทธเจ้าให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไป.... ขอศาสนาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเจริญมั่นคง สถิต สถาพร ทั่วทั้งชมพูทวีปอีกครั้งตราบนานเท่านานเทอญ ฯ 
เจริญพุทธมนต์ วาระพิเศษ
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
นำคณะสงฆ์จำนวน ๙ รูป
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - นครสาวัตถี
เจริญพระพุทธมนต์บทพิเศษ วรปุญญปณามคาถา และเจริญจิตตภาวนาถวายกุศลแด่
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาศอายุวัฒนมงคลครบ ๘๘... ปี
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ วัดไทยเชตวันมหาวิหารในบารมีอุปถัมภ์ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้เมตตา มอบหมายให้ลูกศิษย์สายวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
โดยคุณชาญ - พรพิมล พรนำพา
นำผ้าปฐมกฐิน มาทอดถวายแก่
พระสงฆ์วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
ผู้มาอยู่จำพรรษาในพรรษาแรก
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙
     
งานก่อสร้างอาคารับรองผู้แสวงบุญ ๑-๒
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
นครแห่งคนดี เมืองเศรษฐีลือนาม
เมืองหญิงงามลือชื่อ
ปัจจุบันได้มีคณะผู้แสวงบุญ เดินทางมาพักอยู่เป็นประจำและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาคารพักหลังเก่าไม่สามารถจะรองรับได้หมด
ในขณะนี้ทางวัดได้เริ่มก่อสร้างอาคารสูง ๓ ชั้น 
ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ 
คลิก ชมภาพล่าสุด
พระธรรมทูต
สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ ไปศึกษาและปฏิบัติเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล ครั้งที่ ๑
เดินทางมานครนครสาวัตถี ระหว่าง
วันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้ลงพื้นที่ศึกษาเชิงลึกยังสถานที่จริง
และจัดสัมนาในภาคบ่าย
นำบรรยายโดย พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
 คลิก
คณะพระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๙
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙
ซึ่งจัดอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรเป็น
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
มีสิทธิในการขอหนังสือเดินทางราชการและไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ คลิก
     
วันชาติอินเดีย 
เข้าชมภาพ (คลิก)
ภาพเก่าเล่าความหลัง 
เข้าชมภาพ (คลิก)
บริเวณรอบวัดในอดีต
เข้าชมภาพ (คลิก)
 

 

นครสาวัตถีแห่งแคว้นโกศล ปัจจุบันได้แก่ บริเวณซากกองอิฐ มูลดิน ก้อนหิน เรียงตั้งในลักษณะเป็นเมืองเก่า ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สาเหต-มาเหต หรือ สาเหฐ-มาเหฐ (Saheih–Maheih) ในเขตจังหวัดบาห์ไรจ์ (Bahraich) ตั้งอยู่ห่างจากสถานีโคณฑา (Gonda) ประมาณ ๕๙ กม. จากการขุดค้นสำรวจซากโบราณสถานของ เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม ทั้งนี้ที่เรียกว่า "มาเหต" ได้แก่ ตัวเมืองสาวัตถี และเรียก "สาเหต" ได้แก่ พระเชตวันมหาวิหาร โดยอาศัยศิลาจารึกที่จารึกว่า ที่พระพุทธรูปองค์ที่ค้นพบ ณ ที่ตั้งของเมืองนี้ อยู่ทางด้านใต้ ห่างจากกำแพงเมืองประมาณ ๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๘๐ ไร่ (๓๒ เอเคอร์) แต่ชื่อ "สาเหต-มาเหต" นั้นเรียกกันน้อยมาก และที่เรียกขานในภาษาสันสกฤตว่า "ศราวัสตี" (Srawasti) ชื่อบาลีที่เราใช้กันคือ "สาวัตถี" นั่นเอง

More...

โบราณสถานภายในบริเวณพระเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี มีอยู่มากมาย ดังเช่น มูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมโปรดหมู่เทวดาและมนุษย์ ณ ที่แห่งนี้ พระราชาปเสนทิโกศล และอนาถบิณฑิกเศรษฐี และเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ ต่างมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่มูลคันธกุฎี พระพุทธองค์ประทับนานถึง ๑๙ พรรษา มีพระสาวกองค์สำคัญมาสนองงาน พระเชตวันจึงเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดในครั้งพุทธกาล

More...


ว่าด้วยเรื่องปริพาชกโปฏฐปาทะ [๒๗๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้.. สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น โปฏฐปาทปริพาชก พร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ ประมาณ ๓,๐๐๐ อาศัยอยู่ในมัลลิการาม ซึ่ง (เมื่อแรก) มีศาลาหลังเดียวเรียงรายด้วยต้นมะพลับ อันเป็นสถานที่โต้ลัทธิ ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาต ...

ที.สี. ๙/๔๐๖ - ๔๔๓
(พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ หน้าที่ ๑๗๕ - ๑๙๖)
More...


ว่าด้วยพระประวัติของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ [๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้.. สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กุฎี ใกล้ไม้กุ่มน้ำ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ ครั้งนั้น ภิกษุมากรูป ในเวลาปัจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแล้ว นั่งประชุมกันในโรงกลมใกล้ไม้กุ่มน้ำ เกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวด้วยบุพเพนิวาสว่า ...

ที.ม. ๑๐/๑ - ๙๔ 
(
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ หน้าที่ ๑ - ๕๖)
More...


ว่าด้วยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ [๑๓๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้.. สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัส เรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระมหาบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการเหล่านี้ ย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น ...

ที.ปา. ๑๑/๑๙๘ - ๒๔๑
(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ หน้าที่ ๑๕๙ - ๑๙๘)
More...


ครั้งสมัยพระสุเมธาธิบดี ดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพวิสุทธิโมลี ในฐานะหัวหน้าพระธรรมทูตสมัยที่ ๒ ได้ตั้งโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสู่ถิ่นมาตุภูมิ และโครงการค้นคว้าพุทธสถานทางวิชาการขึ้น เป็นผลให้งานเผยแผ่พุทธศาสนาขยายตัวเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น มีการสร้างวัดไทยเพิ่มตามมา ทั้งพุทธบริษัทชาวไทยก็มานมัสการสังเวชนียสถานมากขึ้นเป็นลำดับ นับว่างานพระธรรมทูตได้ปรากฏต่อสายตาของชาวโลกอย่างไพศาลและได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องและพัฒนาแบบยั่งยืน

More...

More...

รายการสร้างบุญ ณ วัดไทยเชตวัน

 

More ...

 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (๙๘๐) นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย

Wat Thai Chetavan Mahavihar Sravasti

Bahrampur – Baharaich Highway,

P.O., Sravasti, Distt Balrampur., (U.P) India.

 

More...

More...

Copyright © 2019 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
ติดต่อ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
Wat Thai Chetavan Mahavihar
Sravasti - Baharaich Road , Vill.Ghughulpur , P.O. Ghughulpur, Distt. Balrampur ,(U.P.) INDIA. Pin code 271201
โทรศัพท์ : เบอร์เจ้าอาวาส (อินเดีย) +919935030696 , (ไทย) 0680395005
โทรศัพท์ : กองงานเลขาฯวัด (อินเดีย) +91 9554 647437
Email : cetavan939@gmail.com
Line ID: @watthai939