dot dot
dot
dot
dot
ทรงพระเจริญ
dot
dot
ขอจงทรงพระเจริญ
dot
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletประมวลภาพ งานก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
bulletแบบเปลนการก่อสร้าง
bulletประมวลภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletปลูกคนปลูกป่า พัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
dot
เวปเพื่อนบ้าน
dot


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


พระเชตวัน มหาวิหาร article

 

โบราณสถานพระเชตวัน มหาวิหาร

นครสาวัตถี รัฐอุตรประเทศ

 

 มูลคันธกุฎี

สถานที่ประทับของพระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมโปรดหมู่เทวดาและมนุษย์
ณ ที่แห่งนี้ พระราชาปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี และเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่
มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่มูลคันธกุฎี ความมีในพระสูตรมากมาย

 

 หมู่กุฏิพระอริยสาวก

พระพุทธองค์ประทับนานถึง ๑๙ พรรษา มีพระสาวกองค์สำคัญมาสนองงาน
พระเชตวันจึงเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดในครั้งพุทธกาล
ในภาพเป็นกุฏิพระสารีบุตร โดยรอบจะมีกุฏิพระอรหันต
อีกเช่น พระสีวลีเถระ พระมหากัสสปะสังฆวุฒาจารย์ องคุลีมาล พระโมคคัลลานะ พระอุบาลี พระอานนท์ เป็นต้น

 

 
อานันทโพธิ

ต้นไม้มงคลในเชตวัน พระโมคคัลลานะนำเมล็ดจากพุทธคยาโดยทางอากาศ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้ปลูกตามพุทธประสงค์
ด้วยความดำริของพระอานนท์ องค์สมเด็จพระทศพลเสด็จมาเจริญภาวนาตลอดราตรี

 

 
วิหารธรรมสภา

ที่ชุมนุมฟังธรรม ชนจากทิศทั้ง ๔ มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยนิกร
เป็นสถานที่กำเนิดคำสอนจากพระสูตร คาถาธรรมบทจำนวนมาก
นางปฏาจาราวิสาขามหาอุบาสิกา มาฟังธรรมที่นี่ด้วย

 

 

..........................


วิหารสังฆสภา

สถานที่ประชุมสงฆจากทิศทั้ง ๔ เมื่อถึงกาลแห่งพรรษา
เหล่าพระสาวกผู้จาริกเผยแผ่ธรรมตามเขตคามนิคม กลับคืนสู่พระเชตวัน ๑ ไตรมาส
ประชุมสัมมนา ทบทวน หัวข้อ เทศนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสนอข้อพึงบัญญัติ
และปรับเปลี่ยน สังฆสภาแห่งนี้จึงเป็นฐานที่ใช้ประชุมที่สำคัญในครั้งนั้น

 

 
เจดีย์พระอรหันต์แปดทิศ

พระพุทธเจ้าทรงมอบภาระการเผยแผ่ให้หมู่พระอรหันต์เจ้า กระจายออกไปประกาศพุทธธรรม
อุปสมบทกุลบุตรผู้ศรัทธา ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในบางคราว
ครั้งสำคัญมีขึ้นจะกลับมาที่เชตวันเพื่อรับพระโอวาทและแสดงธรรม
อันเป็นที่ตั้งแห่งความสําเร็จแก่บรรดามหาสาวกทั้งหลาย

 

 
สถูปทรงแสดงยมกปาฏิหารย์

คราวเมื่อเดียรถีย์นอกศาสนากำเริบ เพราะเสื่อมลาภ ขาดความศรัทธาจากมหาชน
จึงเกิดการท้าทายแสดงฤทธิ์เดช จนเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องแสดงยมกปาฏิหารย์
ให้เหล่าเดียรถีย์ผู้เป็นไพรีพินาศไป จากนั้นพระจอมไตรก็เสด็จดาวดึงส์สวรรค
โปรดพุทธมารดาที่นี่เป็นบรรไดสวรรค์ของผู้จาริกแสวงบุญ

 

 
คฤหาสน์มหาเศรษฐี

สถานที่นี้เป็นเรือนที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีอาศัยอยู่ ได้นําแผ่นทองจากที่นี่เป็นจำนวน ๕๔ โกฏิ
ไปเป็นค่าที่ดินของเจ้าเชต เพื่อสร้างพระอารามถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า

 

 
ที่บรรลุธรรมของชนทุกหมู่เหล่า

พระเชตวันมหาวิหาร รมณียสถานอันร่มรื่นเป็นที่แสวงหาโมกข์ธรรมมาแต่โบราณ
มีผู้ดวงตาเห็นธรรมยกระดับจากปุถุชนเป็นอริยชนจำนวนมาก
คำสอนสำคัญๆแสดงที่นี่ ทุกวันนี้จึงมีสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมไปศึกษาปฏิบัติมิได้ขาด

 

 

 

 
นครสาวัตถี ....

นครสาวัตถี articleCopyright © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
ติดต่อเรา
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย
อีเมลล์ : cetvan939@gmail.com โทรศัพท์ : (91) 9621-626090, (91) 5263-241009
สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์โดย Wanramtang.Com

free web stats