dot
dot
dot dot
ตารางจองห้องพัก ปี 2560-2561 article

 

ตารางการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าพัก 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ปี พ.ศ. 2560-2561

ขั้นตอนในการจองเข้าพัก

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_ แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร.doc _oO<<---

1.ตรวจดูตารางการจองเข้าพักของวัด วัน เดือน ปี ที่ทางคณะต้องการพักว่า “ว่าง หรือ ไม่ว่าง” สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้เพื่อกรอกข้อมูล 

2.โทรประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ของวัดโดยตรง ที่เบอร์ +9196-2162-6090 และ +9173-7963-7300 เท่านั้น

3.ส่งเอกสารแบบเป็นทางการ ลงชื่อบริษัท หรือผู้ประสานงานคณะ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับอินเดียและไทย มาที่ E-mail: cetvan939@gmail.com เท่านั้น

      3.1. แจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการเข้าพักให้ชัดเจน

      3.2. แจ้งจำนวน พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

      3.3. ต้องการรับประทานอาหารกี่มื้อ

4.เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดียแล้ว โปรดประสานงานยืนยันกับเจ้าหน้าที่วัด เพื่อเตรียมพร้อมจัดที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะ

5.กรณีที่ไม่มีการยืนยันแจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าพัก วัน ทางวัดจะถือว่าทางคณะไม่มา และไม่มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้ทั้งสิ้น

6.เมื่อทางวัดตอบยืนยันสามารถเข้าพักได้ ทางคณะต้องเข้าพักตามที่เจ้าหน้าที่วัด จัดให้เท่านั้น (ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น)

7.ในกรณีที่พักในวัดไทยเชตวันมหาวิหาร เต็ม หัวหน้าคณะจะต้องติดต่อเรื่องที่พักยังสถานที่ใกล้เคียงด้วยตนเองได้ที่วัดเกาหลี โทร. +9198-3963-5409  หรือวัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา โทร. +9191-7020-7784, +668-4721-9468 (เดี่ยว)   

***โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนขอเข้าพัก***

     นโยบายของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้มาแสวงบุญทุกท่าน ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ที่นครสาวัตถี ทุกท่านที่มาขอพักคือบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันหมดและเท่าเทียมกันหมดทุกคน  ฝ่ายต้อนรับจึงต้องจัดห้องให้กับผู้ขอเข้าพักทุกท่าน ตามความเหมาะสม ของจำนวนผู้ขอเข้าพัก

วันที่

เดือนตุลาคม 2560

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
4 คณะ มัณฑนา ร่มธรรมทัวร์       15 คุณมัณฑนา ฉินนวกิจ +9199-3463-7051, +66-6-4959-4404 
4-5 คณะ คุณภิญชัย จารุพาณิชย์กุล - 6 6 12 [2 คืน] [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหาร 5 มื้อที่วัด (เย็น ของวันที่ 4 และเช้า, กลางวัน, เย็น  ของวันที่ 5 และเช้าของวันที่ 6)] [จากลัคเนา มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 12 กล่อง] คุณภิญชัย จารุพาณิชย์กุล (ตี๋) +66-8-1848-6933  
11 คณะ โยมน้อยปัญญาพร [จอง 22-05-17]       40 โยมน้อยปัญญาพร +66-8-6803-5199
11 คณะ หมอบุบผา ศิริรัตน์ (ธนาวดี กรุ๊ป)       35 คุณธนาวดี แก้วประพาฬ +9191-2290-5391, +66-9-2276-5042   
11 คณะ อิ่มบุญ 1 7 22 30 คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย) +9199-3635-3539, +66-9-1571-7144  
12 คณะ สมาคมแม่บ้านชุมชนห้วยขวาง [จอง 14-02-60]        40  คุณนาฎยา ตั่นอนุพันธ์ +66-8-7046-5599, คุณสมบัติ แก้วจินดา +66-8-1625-7301
12 คณะ นายทหาร [จอง 10-06-17] +1 5 2 8 ดร.ณัฐินีย์ อูเด็ค, (P.K.Tour) +66-8-1018-0808 
12 คณะ มูลนิธิศรีพุทธศาสตร์ - 14 27+1 42 [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 2 มื้อ (เช้า+กลางวัน)] Ms.Donlaya T., คุณจิตตพงศ์ ดีถีสุขสวัสดิ์ +66-8-2335-1759 
14 คณะ วันแรมทาง [จอง 29-04-17]       25 [ถึงวัดเวลา 22.00 น. ไม่ทานอาหาร มุ่งไปลุมพินี หลังเที่ยง] คุณชนิตา กัลยาณมิตร
14 คณะ อัชช่าโก [จอง 29-05-17] 1 4 20 25 [แพ็ค 25 กล่อง] คุณสงกรานต์ พิมพา +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070  
14 คณะ ทอดกฐินวัดอโยธยาราชธานี       20 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] ดร.สาริศา เจนเขว้า +66-8-6320-8185
14 คณะ อ.สมบูรณ์ (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       40 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132 
15 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       70 คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524 
15 คณะ สามารถทัวร์       60 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 60 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534 
15 คณะ ที่นี่ทัวร์       12 [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหารกลางวันที่วัดของวันที่ 15 และแพ๊ค 12 กล่อง] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณสุทธินี ชาญเมธี +66-9-0686-5443  
16 คณะ สุทธิธรรมทัวร์       35 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
16 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์       25 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569 
16-17 คณะ ปลื้มบุญ [จอง 16-05-17]       45 [พัก 2 คืน] พระอธิการศรเพชร จนฺทโชโต +66-8-1356-8550 
17 คณะ LucKy India [จอง 06-04-60]       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
17 คณะ กรีนลีฟทัวร์       60 คุณยา +66-8-6304-2150  
18 คณะ มัณฑนา ร่มธรรมทัวร์       30 คุณมัณฑนา ฉินนวกิจ +9199-3463-7051, +66-6-4959-4404  
18 คณะ พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ       100+80 [ทางคณะพักวัดเกาหลี 80 รูป/คน มีความประสงค์รับประทานอาหาร 3 มื้อที่วัดทั้งหมด] พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ +66-9-3224-6419
19 คณะ Happy Holiday [จอง 19-05-17]       43 คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้) +9175-2483-4456, +66-9-8365-4915   
19 คณะ กัลยาณมิตรธรรมทัวร์  2 3 18 23 [รอคำตอบ] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ๊ค 23 กล่อง] คุณณรงค์ จำรูญวัฒน์ +66-9-2713-9621
19 คณะ พี.เค.ทัวร์       58 ดร.ณัฐินีย์ ฮูเด็ค +66-8-1018-0808
20-21 กฐินวัดไทยเชตวันมหาวิหาร - - - - วันกฐินวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 2560
27 คณะ วัดหนองปลิง นำโดยพระครูวิเชียรธรรมนาท วิ. [จอง 22-05-17]   1+1  22  53 77  [มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 77 กล่อง] คุณกัลยารัตณ์พงษ์ต่ายเพชร (เจน) +66-9-5825-7636, พระครูวิเชียรธรรมนาท (วิ.) +66-8-6446-6103
             

 

วันที่

เดือนพฤศจิกายน 2560

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1 คณะ รชตพาจาริกแดนพุทธภูมิ [จอง 22-05-17]        15  คุณรชต พระประทุม +66-8-1850-4757  
1 คณะ กาลบุญทัวร์ 5 5 10 20 [ไม่เข้าพัก] [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหาร เช้าที่วัด เวลา 05.30 น. และแพ๊คกลางวัน 20 กล่อง] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณพัทธ์ธีรา ปิติสิริวริศธนา (ตุ๊ก) +9182-9450-3566, +9199-5556-0774, +66-8-9904-9092
1 คณะ วัดดอนตาดไฮ       27 [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหาร 5 มื้อ ที่วัด (เช้า, กลางวัน, เย็น ของวันที่ 1 และเช้า, กลางวัน ของวันที่ 2)] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณสมสกุล พุ่มพิมล (ม่าเหมี่ยว), คุณกุ๊กไก่ (เอ็น ซี ทัวร์) +66-8-7456-6220 
6 คณะ Happy Holiday [จอง 19-05-17]       36 คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้) +9175-2483-4456, +66-9-8365-4915  
7 คณะ วัดคีรีวันต์ (อุษาคเนย์ทัวร์)       38 คุณฤชานาท โพธิ์พุ่ม (ษา) +66-9-1615-6491
7 คณะ คุณสิริรัชต์ วิศาล       40 คุณสิริรัชต์ วิศาล +66-8-9499-6602 
8-9 คณะ พระไตรปิฎก ดอทคอม [จอง 07-05-17] 4 3 2 9 [2 คืน] [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 9 กล่อง] คุณชินกร ธัมมรักษ์ +66-9-7205-5966  
9 คณะ หลวงพ่อมโนธรรม [จอง 20-04-17]       30 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
9 คณะ ศิษยานุศิษย์วัดอัมพวัน (พุทะภูมิทัวร์) [จอง 07-06-17]       40 คุณกุ้งใหญ่ (บริษัทพุทธภูมิ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด) +9173-1998-1444, +66-8-0212-6300
9 คณะ เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์       40+45  *** [ทางคณะพักข้างนอก 45 รูป/คน มีความประสงค์รับประทานอาหารที่วัดทั้งหมด] คุณสุวิชา กูลอิสริยะ (กิ๊ฟ) +66-8-1944-8250 
10 คณะ วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา        120 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569 
11 คณะ สามารถทัวร์       40 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
12 คณะ คุณธนชาติ ศีลจำนงค์       35 [จากลุมพินี] คุณธนชาติ ศีลจำนงคื (ตี๋) +66-8-4799-5441
13 คณะ คุณเหมี่ยว [จอง 20-04-17]       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
15 คณะ มันดาร่า กรุ๊ป [จอง 04-04-17]  4  7 28+2  41 [รีดเดอร์หญิงขอ 1 ห้อง 2 คน] คุณนรินท์รทิพย์ +66-8-1613-2077  
15 คณะ หลวงพ่อแกะ [จอง 01-06-17]       38 คุณณัฐนันท์ (โยมตุ้ย) +9177-3929-0569 
15 คณะ บริษัท อะเมซิ่ง กรุ๊ป ทัวร์ [จอง 09-06-17] 7+2     37+40 [ทางคณะพักข้างนอก 40 รูป/คน มีความประสงค์รับประทานอาหาร 4 มื้อ ที่วัดทั้งหมด (เช้า, กลางวัน, เย็น ของวันที่ 15 และเช้า ของวันที่ 16)] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณจิรา เพ็ชรร่มย์ +66-8-6356-3877
16 คณะ หลวงพ่อเณร (ดร.สุรพล จนฺทโสภโณ) [จอง 05-05-17]       45 คุณสุทธิวรรณ ตุงใย +66-8-8245-5624  
17 คณะ คุณศิริพร       20 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
18 คณะ มหาโชคธรรม [จอง 17-05-17]       35 คุณญาณิศชา แสงสกุล +66-9-4494-9992
18 คณะ ผู้บริหารและครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 [จอง 01-06-17] 5 7 8 20 ดร.พระสมุห์พรเทพ ภวธมฺโม (พระธรรมทูตรุ่นที่ 19) +9199-3159-2074, +66-9-5408-2626
19-20 คณะ พระนวกะธรรมยาตรา [จอง 18-04-17] 20 2 16+2 40 [2 คืน] [มุ่งไปลุมพินี] พระคมยุทธิ์ โชติโก, พระมหาวรพรต กิตฺติวโร +66-8-1778-9112 
 20 คณะ วัดบางเตย กรุงเทพฯ [จอง 10-03-17]  6  18  30  [พ๊ค 30 กล่อง] พระสมุห์พรเทพ ภวธมฺโม +9173-0928-2495, +66-9-5408-2626
20 คณะ LucKy India [จอง 06-04-60]       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
22 คณะ ธรรมส่องทาง [จอง 29-04-17] 3 5 22 30 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 30 กล่อง] คุณกรณ์ มาดาเมนทร์ +66-8-6375-3545, คุณญานิศา สหายสุข (SMILE service agency) +9189-3507-0894    
22 คณะ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ นำโดยพระคณิน โสทโร        40 คุณรัฐธีย์ เปรมสกุล +66-6-2624-9159  
22 คณะ อิ่มบุญ       25 คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย) +9199-3635-3539, +66-9-1571-7144  
22 คณะ พระมหาชาญณรงค์       25 คุณสงกรานต์ พิมพา +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070 
23 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ์ [จอง 20-04-17]        80 คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524 
23 คณะ คุณชนานาท เมฆเมืองทอง       40 คุณชนานาท เมฆเมืองทอง (สุ) +66-8-4898-5165
24 คณะ ผู้แสวงบุญกัญทรลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ       30 คุณญาณิศชา แสงสกุล +66-9-4494-9992
25 คณะ บริษัท นำทางทัวร์ จำกัด [จอง 29-04-17]       75 คุณปัทมา +66-8-1805-1705, คุณศรันยา +66-8-3016-2661   
25 คณะ มูลนิธิพุทธสาวิกา (นำโดยคุณแม่แก้ว) [จอง 02-06-17]       41 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 41 กล่อง] คุณอรทิพย์ เดชะปัญญา +9189-6920-3286, +66-8-1982-8937 
25 คณะ พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ       20+25 [ทางคณะพักข้างนอก 25 รูป/คน มีความประสงค์รับประทานอาหาร 3 มื้อที่วัดทั้งหมด] พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ +66-9-3224-6419
26 คณะ คุณเพลินพิศ สุขสุคนธ์ [08-04-60]       30 คุณเพลินพิศ สุขสุคนธ์ +66-8-1825-3009 
26 คณะ มัณฑนา ร่มธรรมทัวร์       35 คุณมัณฑนา ฉินนวกิจ +9199-3463-7051, +66-6-4959-4404 
26 คณะ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  7  3 11 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] อ.วิทยา โยทองยศ (วี.เอ.ทัวร์) +66-9-7246-3575 
27 คณะ คุณณัฐฐิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 2 6 27 35 คุณณัฐฐิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ตุ๊ก) +66-9-0696-9565 
28 คณะ คุณกุลทรัพย์ ภัทร์วิวัฒน์ธาดา [จอง 11-05-17]       41 คุณกุลทรัพย์ ภัทร์วิวัฒน์ธาดา +66-9-7492-6599
29 คณะ คุณสกุลลักษณ์ หาญเจริญ [จอง 29-03-17]          38 คุณสกุลลักษณ์ หาญเจริญ +66-9-1551-7356 
 30-1 คณะ วันแรมทาง [จอง 29-04-17]          25  [2 คืน] [ถึงวัดเวลา 18.00 น. มาจากลุมพินี มุ่งไปลัคเนา เวลา 04.00 น.] คุณชนิตา กัลยาณมิตร 
             

 

วันที่

เดือนธันวาคม 2560

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1 คณะ พยาบาลและจิตอาสา (พุทธภูมิทัวร์) [จอง 07-06-17]      15  คุณกุ้งใหญ่ (บริษัทพุทธภูมิ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด) +9173-1998-1444, +66-8-0212-6300 
1 คณะ คุณยุพา (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       40 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132 
1 คณะ สามารถทัวร์       44 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 44 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
3 คณะ โรงพยาบาลเลิศสิน       20 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
 4  คณะ สำนักสงฆ์หลวงปู่เจือ สุภโร [จอง 02-02-60]       30 แม่ชีจันทราสิริ (สุมาลัย อุณหจิตร) +66-8-7094-5281  
4 คณะ วัดภัททันตะอาสภาราม [จอง 02-04-60]       65 คุณกัญจ์รวี ไนท์ +66-8-9537-3448 
4 คณะ LucKy India [จอง 06-04-60]       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
4 คณะ พระอาจารย์วันชัย [จอง 20-04-17]       40 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
5 คณะ มหาโชคธรรม [จอง 04-05-17]       40 คุณญาณิศชา แสงสกุล +66-9-4494-9992
5 คณะ จากจังหวัดร้อยเอ็ด [จอง 26-05-17]       75 [มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 75 กล่อง] คุณวันเพ็ญ ภู่เกษ +66-8-9777-9639
5 คณะ กาลบุญ 5 5 15 25 [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี] คุณพัทธ์ธีรา ปิติสิริวริศธนา (ตุ๊ก) +9182-9450-3566, +9199-5556-0774, +66-8-9904-9092  
6 คณะ อยุธยาอลิแอนท์ ประกันภัย [จอง 19-04-17]       16 คุณนันท์นาลิน วิรนัยนรภัทร์ (บริษัท ซัมนางทราเวล เซอร์วิส), คุณภูริตา สุพรหมมา +9199-3551-0801, +66-8-0256-3339 
6 คณะ โพธิสิกขาลัย [จอง 24-04-17] 5 5 25 35 พระกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต +9173-2081-8106 
6 คณะ คุณจุฬาลักษณ์ โทเจริญ [จอง 28-04-17] 12  18 [มุ่งไปพาราณสี แพ๊ค 18 กล่อง] คุณชนะจิตต์ บุญเกิด (จุฬาลักษณ์ โทเจริญ) +66-9-1776-1787  
6 คณะ พระปลัดสุธี ธีรธมฺโม (รายการเสียงธรรมจากเบตง จ.ยะลา) (ธนาวดี กรุ๊ป)       40 คุณธนาวดี แก้วประพาฬ +9191-2290-5391, +66-9-2276-5042  
6 คณะ บัวบูชา 5 5 20 30 [พักห้องละ 8 คน] [จากลมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ๊ค 30 กล่อง] คุณอังคสิญา คงหอม (เมย์) +66-9-0249-1544   
 7  คณะ อาร์ ดี         25 คุณต๊ะ
7 คณะ คุณภทรานิษฐ์ โชติพันธ์ุธนกุล [จอง 01-04-60]         45 คุณภทรานิษฐ์ โชติพันธ์ุธนกุล +9184-0004-4777, +66-9-0519-7992
8 คณะ Hello India        42 [ทางคณะเข้ารับประทานอาหารกลางวันที่วัดของวันที่ 8] [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 42 กล่อง] คุณพรนภา ฮ้อแสงชัย +66-8-0635-0351
8 คณะ สุทธิธรรมทัวร์       35 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
12 คณะ LucKy India [จอง 06-04-60]       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
12 คณะ LucKy India       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938
13 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ [จอง 07-05-17]       50 พระมหาสุพรรณ์ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอดิเดย์ ทัวร์) +9199-3546-8379, +66-8-9032-4570  
13 คณะ หลวงพ่อแกะ [จอง 01-06-17]       38 คุณณัฐนันท์ (โยมตุ้ย) +9177-3929-0569
15 คณะ วัดพระงาม (บ้านใบบัว)       42 [พ๊ค 42 กล่อง] คุณจาดี +66-8-5229-5945
15 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์       35 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569 
16 คณะ สัมฤทธิ์ผล       35 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ๊ค 35 กล่อง] คุณอาชวิน หิรัณโอภาศ +66-9-0979-1645
18 คณะ คุณนรกมล       40 [รอความชัดเจนจากคณะ] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี] คุณนรกมล (แอน)
19 คณะ อ.ประกอบ (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)         คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132 
 20 คณะ คุณศักดิ์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงค์ [จอง 10-03-60]        32  คุณศักดิ์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงค์ +66-9-4354-0333
20 คณะ โยมละไม จังหวัดอุบลราชธานี (วัดพระใหญ่) [จอง 23-04-17] 9 4 27+2 42 [พ๊คกลางวัน 36 กล่อง]  คุณละไม ชุมแสง +66-9-0237-6699
20 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       35 คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524
21 คณะ ชมบุญ [จอง 05-05-17]       35 [มุ่งไปพาราณสี] คุณญดา เบญพุฒิพงศ์ +66-9-0971-6044, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
21 คณะ สุทธิธรรมทัวร์       40 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
22 คณะ มหาสีสยาม (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       40 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132
22 คณะ พระครูบรรพตวิหารการ (เจ้าคณะอำเภอเทพสถิต) (ธนาวดี กรุ๊ป)       30 คุณธนาวดี แก้วประพาฬ +9191-2290-5391, +66-9-2276-5042  
22 คณะ อิ่มบุญ 1 10 19 30 คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย) +9199-3635-3539, +66-9-1571-7144  
24 คณะ วันแรมทาง [จอง 29-04-17]       25 [ถึงวัดเวลา 22.00 น. ไม่ทานอาหาร มุ่งไปลุมพินี หลังเที่ยง] คุณชนิตา กัลยาณมิตร
24 คณะ สามารถทัวร์       75 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 75 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
25 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ [จอง 07-05-17]       42 พระมหาสุพรรณ์ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอดิเดย์ ทัวร์) +9199-3546-8379, +66-8-9032-4570  
26 คณะ วาริต้า ทราเวล       35 คุณวรเกียรติ พันธุ์ผาติ (ต้อง) +9111-4367-7777, +66-8-1134-0636   
30-31 คณะ เกื้อบุญ [จอง 10-05-17]       40 [พัก 2 คืน] [แพ็คกลางวัน 40 กล่อง] คุณนภาภรณ์ รินทระ +66-9-3245-4599  

 

วันที่

เดือนมกราคม 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

 1 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงืมรัมย์         25  คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569  
2 คณะ คุณศักดิ์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงค์ [จอง 10-03-60]         35 คุณศักดิ์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงค์ +66-9-4354-0333 
4 คณะ นครซิดนีย์ (อุษาคเนย์ทัวร์)       34 คุณฤชานาท โพธิ์พุ่ม (ษา) +66-9-1615-6491
5 คณะ กาลบุญ       25 [จากลุมพินี มุ่งไปลัคเนา] คุณพัทธ์ธีรา ปิติสิริวริศธนา (ตุ๊ก) +9182-9450-3566, +9199-5556-0774, +66-8-9904-9092  
10 คณะ พระมหาวิเชียร กลยาโน (เจ้าคณะอำเภอเสิงสาง) (ธนาวดี กรุ๊ป)        30 คุณธนาวดี แก้วประพาฬ +9191-2290-5391, +66-9-2276-5042  
10 คณะ ลำกระดาน นำโดยพระปลัดอำพัน 10 5 25 40 คุณรัฐธีย์ เปรมสกุล +66-6-2624-9159 
10 คณะ คุณชนานาท เมฆเมืองทอง       35 คุณชนานาท เมฆเมืองทอง (สุ) +66-8-4898-5165 
16 คณะ LucKy India       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938
16 คณะ ลานธรรม (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       40 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132
18 คณะ สามารถทัวร์       40 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
20-21 คณะ วัดสายไหมวนาราม        85 [2 คืน] คุณกิ๊บ +66-8-6338-9508 
23 คณะ พุทธภูมิทัวร์ [จอง 24-05-17]        90 คุณกุ้งใหญ่ (บริษัทพุทธภูมิ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด) +9173-1998-1444, +66-8-0212-6300  
23-24 คณะ กิ๊ฟทัวร์       32 [2 คืน] [แพ็คกลางวัน 32 กล่อง มุ่งไปพาราณสี] ทพญ.กรัญยาวีร์ ศรพิทักษ์ +9199-3653-6111
 24 คณะ LucKy India [จอง 06-04-60]        25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938  
 24 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ [จอง 07-05-17]        40  พระมหาสุพรรณ์ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอดิเดย์ ทัวร์) +9199-3546-8379, +66-8-9032-4570  
24 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ        65 [พักห้องละ 8 คน] คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524
26 คณะ มัณฑนา ร่มธรรมทัวร์       35 คุณมัณฑนา ฉินนวกิจ +9199-3463-7051, +66-6-4959-4404 
27 คณะ มูลนิธิพุทธสาวิกา (นำโดยคุณแม่แก้ว) [จอง 02-06-17]       41 [แพ็คกลางวัน 41 กล่อง มุ่งไปพาราณสี] คุณอรทิพย์ เดชะปัญญา +9189-6920-3286, +66-8-1982-8937 
28 คณะ เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์       70 คุณสุวิชา กูลอิสริยะ (กิ๊ฟ) +66-8-1944-8250 
30 คณะ วัดเทพประทาน [จอง 31-05-17]         100 คุณสงกรานต์ พิมพา +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070 

 

วันที่

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

 1 คณะ Happy Holiday [จอง 19-05-17]       36 คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้) +9175-2483-4456, +66-9-8365-4915  
 2 คณะ เบอร์ลินจาริกบุญ 6 54 54+6 120 [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหาร 4 มื้อที่วัดทั้งหมด (เช้า (06.30 น.), กลางวัน, เย็น ของวันที่ 2 ละเช้า ของวันที่ 3)] [จากกานร์ปูร์ มุ่งไปลุมพินี] พระวิชิตพงษ์ ติกฺขปญฺโญ +9197-9419-2244
 3 คณะ อ.ประจวบ (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       40 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132
 5 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ [จอง 07-05-17]  2 10  26   38  พระมหาสุพรรณ์ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอดิเดย์ ทัวร์) +9199-3546-8379, +66-8-9032-4570  
6 คณะ LucKy India       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938
6 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์       45 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569 
6-7 คณะ พึ่งตนพึ่งธรรม (สวิตเซอร์แลนด์)       15 [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] แม่ชียัสมิน สาระบุตร 
7 คณะ พระมหาจักรพล สิริธโร (เลขาเจ้าคณะจังหวัดเลย) (ธนาวดี กรุ๊ป)       40 คุณธนาวดี แก้วประพาฬ +9191-2290-5391, +66-9-2276-5042  
7 คณะ วัดป่ามะไฟ (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       100 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132
8 คณะ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี       35 คุณญาณิศชา แสงสกุล +66-9-4494-9992
9 คณะ เกิดบุญ [จอง 14-06-17]       40 คุณเพ็ญศิริ บุญเกิดสุ่ม +66-8-9515-4455   
9 คณะ พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ       40+50 [ทางคณะพักข้างนอก 50 รูป/คน มีความประสงค์รับประทานอาหาร 3 มื้อที่วัดทั้งหมด] พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ +66-9-3224-6419
9-10 คณะ เกื้อบุญ [จอง 10-05-17]       40 [พัก 2 คืน] [แพ็คกลางวัน 40 กล่อง] คุณนภาภรณ์ รินทระ +66-9-3245-4599 
14 คณะ อาจารย์และนักศึกษา 1+1 1 9 12 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 12 กล่อง]  คุณเปรมจิตร โทมล (อี๋) +66-8-1551-9475   
18 คณะ พึ่งตนพึ่งธรรม (สวิตเซอร์แลนด์)       15 [จากพาราณสี มุ่งไปลัคเนา] แม่ชียัสมิน สาระบุตร
18 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์       30 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569
21 คณะ คนไทยจากนอร์เวย์


40 [คืนวันที่ 22 เต็ม รอทางคณะเลื่อนวันเข้าพักใหม่] คุณผกาวรรณ กุลทอง (วรรณ) +66-9-8454-5036  
 22 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ [จอง 07-05-17]        102 พระมหาสุพรรณ์ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอดิเดย์ ทัวร์) +9199-3546-8379, +66-8-9032-4570  
22 คณะ พระอาจารย์จำรัส ปภสฺสโร (เจ้าอาวาสสำนักป่าภูน้อยสามัคคีธรรม) (ธนาวดี กรุ๊ป)       40 คุณธนาวดี แก้วประพาฬ +9191-2290-5391, +66-9-2276-5042  
23 คณะ สามารถทัวร์       40 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
23 คณะ ที่นี้ทัวร์       20 [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหาร 4 มื้อที่วัด เช้า (05.30 น.) ของวันที่ 23 และแพ๊ค 20 กล่อง] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณสุทธินี ชาญเมธี +66-9-0686-5443  
24 คณะ มูลนิธิพุทธสาวิกา (นำโดยคุณแม่แก้ว) [จอง 02-06-17]       41 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 41 กล่อง] คุณอรทิพย์ เดชะปัญญา +9189-6920-3286, +66-8-1982-8937 
24 คณะ พระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ 2 2 35+1 40 [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็คกลางวัน 40 กล่อง] คุณวิมลมาศ แจ้งใจ +66-9-9425-5390  
25 คณะ กาลบุญ 5 5 15 25 [ไม่เข้าพัก] [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหาร เช้าที่วัด เวลา 05.30 น. และแพ๊คกลางวัน 25 กล่อง] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณพัทธ์ธีรา ปิติสิริวริศธนา (ตุ๊ก) +9182-9450-3566, +9199-5556-0774, +66-8-9904-9092
25 คณะ อิ่มบุญ  2 4 19 25 คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย) +9199-3635-3539, +66-9-1571-7144  
27 คณะ มูลนิธิมหาโพธิธรรม       40 คุณภทรานิษฐ์ โชติพันธ์ุธนกุล +9184-0004-4777, +66-9-0519-7992
27 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์       30 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569 
28 คณะ Happy Holiday [จอง 19-05-17]        43  คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้) +9175-2483-4456, +66-9-8365-4915

 

วันที่

เดือนมีนาคม 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
2 คณะ LucKy India [จอง 06-04-60]       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
4 คณะ วัดภัททันตะอาสภาราม [จอง 02-04-60]        50 คุณกัญจ์รวี ไนท์ +66-8-9537-3448
4-5 คณะ เกื้อบุญ [จอง 10-05-17]       40 [พัก 2 คืน] [แพ็คกลางวัน 40 กล่อง] คุณนภาภรณ์ รินทระ +66-9-3245-4599
6 คณะ  พระครูศรี (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       75 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132
8 คณะ โพธิสิกขาลัย 10 13 47 70 พระกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต +9173-2081-8106 
9 คณะ สุทธิธรรมทัวร์       35 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
14 คณะ สามารถทัวร์       30 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 30 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
19 คณะ อุดรธานี+ราชบุรี (อุษาคเนย์ทัวร์)       82 คุณฤชานาท โพธิ์พุ่ม (ษา) +66-9-1615-6491
 20 คณะ LucKy India [จอง 06-04-60]         25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
 20 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์          25  คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569  
             

 

วันที่

เดือนเมษายน 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
             
             
             
             

 บันทึก  คณะแจ้งเข้าพักวัดเพื่อประกอบศาสนกิจ ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร  ในช่วงภายใน "พรรษากาล"

วันที่

เดือน ก.ค.- ก.ย. 2560

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
11 ก.ค. คณะ สังคมทัวร์ 2 4 6 12 © คุณราตรี ฉุยฉาย +9198-0178-8965, +66-8-1895-2009 
 22 ก.ย. คณะ เมจิก แกรนด์ ทัวร์ [จอง 19-04-17]        40  [แพ็คกลางวัน 40 กล่อง มุ่งไปลุมพินี] คุณนพดล สำลีพันธ์ +66-8-8619-2228   
 25 ก.ย. คณะ สุทธิธรรมทัวร์        30 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
             
             

 
ที่พักผู้แสวงบุญ

ตารางจองห้องพัก ปี 2559-2560 article
ระเบียบการ ขออนุญาตจองห้องพัก articledot
dot
dot
ทรงพระเจริญ
dot
dot
ขอจงทรงพระเจริญ
dot
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletประมวลภาพ งานก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
bulletแบบเปลนการก่อสร้าง
bulletประมวลภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletปลูกคนปลูกป่า พัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทานปี 56
dot
เวปเพื่อนบ้าน
dot


วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า


Copyright © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
ติดต่อเรา
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย
อีเมลล์ : cetvan939@gmail.com โทรศัพท์ : (91) 9621-626090, (91) 5263-241009
สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์โดย Wanramtang.Com

free web stats